Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

JAK UCZYĆ PO EUROPEJSKU?

JAK UCZYĆ PO EUROPEJSKU?
Program Erasmus+ dla nauczycieli w Liceum Ogólnokształcącym
im. C. K. Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida od lat bierze udział w Programie Erasmus+, dzięki któremu nauczyciele mają szansę poznania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, zdobycia skutecznych narzędzi edukacyjnych pozwalających zwiększyć efektywność pracy
i gwarantujących wysoką jakość funkcjonowania szkoły.
Dzięki współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz finansowaniu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Liceum wykorzystuje możliwości oferowane przez Fundusze Europejskie.

We wrześniu 2022 roku zakończył się kolejny projekt Mobilności kadry edukacji szkolnej, zatytułowany: „Uczyć po Europejsku”, w którym placówka brała udział od października 2020 roku. Kwota dofinansowania wyniosła 65 104,20 zł. W ramach tej akcji wielu nauczycieli przedmiotów, wychowawcy, pedagog oraz wicedyrektor szkoły skorzystało z doskonalenia zawodowego w formie kursów i szkoleń językowych, metodycznych i specjalistycznych,
w krajach europejskich. Kursy odbywały się w języku angielskim, co pozwoliło rozwinąć kompetencje językowe nauczycieli.
Dofinansowanie projektu obejmowało koszty związane z podróżą, wsparciem indywidualnym i opłatą za kurs każdego z uczestników oraz wsparciem organizacyjnym dla placówki.

W ramach projektu „Uczyć po europejsku” odbyło się piętnaście mobilności zagranicznych kadry do takich krajów jak: Włochy, Hiszpania, Malta, Irlandia, Wielka Brytania. Nauczyciele przedmiotów ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych podnosili swoje kompetencje
w zakresie znajomości języka angielskiego, metodologii CLIL (
Content  and  Language  Integrated  Learning czyli  Zintegrowane Nauczanie Przedmiotowo-Językowe), jak również technologii ICT (information and communication technologies – technologie informacyjno-komunikacyjne). Wychowawcy oraz szkolny pedagog uczestniczyli w szkoleniach dotyczących umiejętności społecznych, poznawali sposoby radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, zarządzania grupą, motywowania i przeciwdziałania agresji. Tematyka kursów obejmowała również skuteczne sposoby zarządzania placówką oświatową i z takiego kursu skorzystał wicedyrektor.

Wszystkie kursy zorganizowane były przez renomowane placówki szkoleniowe rekomendowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele zyskali wiedzę w zakresie nowych rozwiązań
w nauczaniu, rozwinęli swoje kompetencje językowe, społeczne i międzykulturowe.

Zdobytą wiedzę i praktyczne umiejętności metodologiczne i językowe nauczyciele wykorzystują podczas zajęć z uczniami, co podnosi jakość pracy szkoły.

Kontynuacją działań szkoły nastawionych na nieustanne podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej jest udział w kolejnych edycjach Programu Erasmus+. Obecnie wiedzę na temat nowoczesnych metod nauczania, ekologii i wspierania uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym zdobywa kolejna grupa nauczycieli realizujących kursy w ramach programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, realizując w roku szkolnym 2022/2023 w naszej szkole projekt „Europejska jakość dla szkoły jutra”.

Szkolni Koordynatorzy Projektu