Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

Szkoła z tradycją i perspektywami w programie Erasmus+

Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Radzyminie
– szkoła z tradycją i perspektywami w programie Erasmus+

Troska o dobre wykształcenie młodzieży jest podstawowym obowiązkiem zarówno rodziców uczniów, wychowanków oraz nauczycieli. To zadanie, które w obecnych czasach i szybko zmieniającej się
rzeczywistości, wymaga więcej energii, praktycznych działań oraz środków finansowych . Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie, korzystając ze wsparcia Starostwa
Powiatowego w Wołominie i Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji, skutecznie pozyskuje z Unii Europejskiej środki zapewniające pracownikom podnoszenie kwalifikacji, a uczniom kształcenie zgodne z najnowszymi europejskimi standardami.

Nasza szkoła rozwija się, zwiększa liczbę uczniów i oddziałów, wychodzi naprzeciw potrzebom edukacyjnym młodego pokolenia oferując ciekawe i ambitne kierunki kształcenia, co sprawia, że jest jedną z najchętniej wybieranych szkół średnich przez absolwentów szkół podstawowych w powiecie wołomińskim. Ten sukces motywuje nas do pracy i ciągłego doskonalenia się. Aby zapewnić młodemu pokoleniu edukację na europejskim poziomie grono pedagogiczne Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida , drugi
raz uczestniczyło w programie Erasmus+ KA122-SCH – „Short-term projects for mobility of learners and staff in school education”, korzystając ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Europejska jakość dla szkoły jutra”, realizowanego w naszej szkole od maja 2022r do listopada 2023 r. Wartość dofinansowania pozyskanego ze środków Unii Europejskiej wynosiła 36169 EURO i pozwoliła na sfinansowanie 18 zagranicznych kursów trwających od 5 do 12 dni. Nasi nauczyciele wyjeżdżali do: Irlandii, Włoch, Grecji, Hiszpanii oraz na Maltę. Ten zaplanowany na 18 miesięcy cykl mobilności grona pedagogicznego zakładał wsparcie efektywności działań szkoły w kluczowych dla niej obszarach. Za najistotniejszy kierunek uznano efektywniejsze przygotowanie uczniów do egzaminów i studiów, podniesienie motywacji do nauki poprzez zapoznanie nauczycieli z nowoczesnymi metodami pracy takimi jak praca metodą projektów CLIL, projekt „odwróconej lekcji”, nauczanie skoncentrowane na uczniach i rozwijaniu kompetencji kluczowych oraz wdrożenie do praktyki szkolnej skutecznego programu pomocy uczniom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Kolejnym obszarem pracy w ramach projektu było podniesienie świadomości uczniów w obszarze znajomości procedur i reguł demokratycznych, budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez poprawę poziomu partycypacji uczniów w życiu społeczności szkolnej, zaznajomienie uczniów z ich prawami i obowiązkami obywatelskimi oraz zasadami procedur, w ramach których mogą wyrażać swoje zdanie na forum szkoły oraz w instytucjach samorządowych. Ważnym kierunkiem było również kształtowanie postaw uczniów, ich rodzin oraz nauczycieli i w obszarze dbałości o środowisko naturalne i zrównoważonego rozwoju. Promowanie postaw świadomej i odpowiedzialnej konsumpcji, niemarnowania żywności, recyklingu i surowców wtórnych, ekologicznych źródeł energii. W
czasie kursów nauczyciele zdobywali również wiedzę o możliwościach wykorzystania w codziennej pracy umiejętności cyfrowych, rozwijania edukacji za pomocą platform oraz aplikacji i programów
usprawniających pracę nauczyciela oraz wdrażanie uczniów do wykorzystywania multimediów w odpowiedzialny i krytyczny sposób. W projekcie dużo uwagi poświęcono również na stworzenie pozytywnej atmosfery pracy oraz podniesienie jakości zarządzania placówką, rozwój kompetencji miękkich i komunikacyjnych, dzięki którym można uniknąć stresu, wypalenia zawodowego oraz  spierać zachowanie równowagi i zdrowia psychicznego uczniów. Wszystkie kursy okazały się inspirujące i przyniosły wiele korzyści dla uczniów, którzy dostrzegają zmiany wynikające z wprowadzania nowych standardów edukacyjnych, poprawili swoje wyniki edukacyjne oraz zwiększyli partycypację obywatelską i świadomość ekologiczną.