Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

Konkurs na esej

REGULAMIN KONKURSU NA ESEJ „DWA PIĘKNE MIASTA NA DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI, ANKARA I WARSZAWA; DWÓCH WIELKICH POETÓW, MEHMET AKIF ERSOY I ADAM MİCKIEWICZ”.

 

Konkurs na esej zostanie zorganizowany pod kierownictwem Biura Radcy ds. Edukacji przy Ambasadzie Turcji w celu wsparcia uczniów szkół średnich w zakresie badań i wiedzy na temat zmagań na drodze niepodległości Turcji i Polski, a także historycznych więzów i przyjaznych relacji obu krajów.

Artykuł 1: Cel Konkursu
Mając na uwadze 600-letnią historię, w tym rok 2023, przypadający na 100. rocznicę nawiązania stosunków politycznych między Republiką Turcji a Rzeczpospolitą Polską oraz miasta Ankara i Warszawa jako stolice symbolizowane w walce obu narodów o niepodległość; konkurs na esej ma na celu umożliwienie młodszym pokoleniom poznania postaci poetów narodowych Turcji oraz Polski – Mehmeta Akifa Ersoya i Adama Mickiewicza, którzy zapalili pochodnię wolności w swoich krajach.

Artykuł 2: Grupa docelowa Konkursu
Uczniowie szkół średnich/ponadpodstawowych pobierający naukę w Ankarze i w Warszawie oraz powiatach okołowarszawskich.

Artykuł 3: Nazwa Konkursu
Konkurs na esej „Dwa piękne miasta na drodze do niepodległości – Ankara i Warszawa; Dwaj Wielcy Poeci – Mehmet Akif Ersoy i Adam Mickiewicz”

Artykuł 4: Zakres Konkursu
Uczestnicy będą mogli pisać swoje prace w języku tureckim lub polskim. Zgodnie z ustalonym harmonogramem konkursu, prace przesłane przez uczniów do swoich szkół powinny zostać przekazane komisjom oceniającym poprzez dyrekcje szkół:
• prace z Warszawy i powiatów okołowarszawskich do Biura Radcy ds. Edukacji przy Ambasadzie Turcji pocztą, na adres podany niżej w Artykule 12 „ Kontakt’’oraz na adres mailowy varsova.ozel@gmail.com
• prace z Ankary do Dyrekcji ds. Unii Europejskiej i Spraw Zewnętrznych przy Ministerstwie Edukacji Narodowej Republiki Turcji pocztą lub osobiście (miejsce dostarczenia prac zależne jest od ustaleń Dyrekcji Generalnej) oraz drogą mailową do Biura Radcy ds. Edukacji przy Ambasadzie Turcji na adres varsova.ozel@gmail.com.
Zwycięskie prace zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Biura Radcy ds. Edukacji przy Ambasadzie Turcji w Warszawie (http://varsova.meb.gov.tr) oraz na oficjalnych stronach w mediach społecznościowych.

Artykuł 5: Warunki Uczestnictwa w Konkursie
• W konkursie będą mogli wziąć udział uczniowie szkół średnich/ponadpodstawowych w Ankarze i w Warszawie oraz powiatach okołowarszawskich.

• Udział jest indywidualny; każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie zgłaszając tylko jedną pracę konkursową. Uznaje się, że biorąc udział w konkursie autor oświadcza, że praca konkursowa jest wyłącznie jego autorstwa oraz że prawa osób trzecich nie zostały naruszone (Załącznik nr 1).
• W celu zapewnienia swobodnego przepływu komunikacji, uczeń zobowiązany jest do wypełnienia formularza kontaktowego (Załącznik nr 2). Zawarte w nich dane osobowe uczestników nie będą udostępniane osobom trzecim. Uczeń zobowiązany jest również do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych ( Załącznik nr 3 ).
• W prawym dolnym rogu eseju powinny być umieszczone tylko imię i nazwisko autora. Wedle uznania, prace wraz z imieniem i nazwiskiem autora zostaną opublikowane na stronie internetowej i kontach w mediach społecznościowych Biura Radcy ds. Edukacji przy Ambasadzie Turcji w Warszawie. Uczestnicy zgłaszający chęć udziału w konkursie jednocześnie zgadzają się na ich upublicznienie oraz akceptują prawo Biura Radcy do korzystania z nich.
• Prace muszą być napisane odręcznie w sposób czytelny lub w formacie elektronicznym czcionką Times New Roman, rozmiar 12 punktów; prace nie powinny przekraczać dwóch stron formatu A4.

Artykuł 6: Kryteria oceniania
Autor za pracę konkursową może otrzymać maksymalnie 100 (sto) punktów, na podstawie zastosowania punktacji w kryterium oceny podanym poniżej.

Kryterium
Punkty
Odpowiedni dobór tytułu
10
Stworzenie efektywnego rozpoczęcia
10
Utworzenie treści w nawiązaniu do wydarzeń historycznych, jak najszerszy związek z tematem
20
Umiejętność posługiwania się przykładami i zdaniami na poparcie motywu przewodniego pracy
20
Stosowanie reguł gramatycznych i poprawnej interpunkcji
20
Stworzenie efektywnego zakończenia
20

ŁĄCZNIE PUNKTÓW
100

Artykuł 7: Harmonogram konkursu
Harmonogram konkursu rozpocznie się od ogłoszenia konkursu przez szkoły średnie, a zakończy się publikacją na oficjalnej stronie Biura Radcy ds. Edukacji przy Ambasadzie Turcji w Warszawie oraz w mediach społecznościowych nazwisk uczniów, których prace zostały nagrodzone.

 

Artykuł 8: Komisja
Do tureckich prac konkursowych powołana zostanie komisja trzyosobowa przy koordynacji Dyrekcji ds. Unii Europejskiej i Spraw Zewnętrznych przy Ministerstwie Edukacji Narodowej Republiki Turcji, natomiast prace konkursowe w języku polskim będą oceniane przez komisję, powołaną przez Biuro Radcy ds. Edukacji przy Ambasadzie Turcji w Warszawie. Członkowie komisji otrzymają wręczony certyfikat z podziękowaniami wystosowany przez Biuro Radcy ds. Edukacji przy Ambasadzie Turcji.

Powołani członkowie komisji będą dokonywać oceny pracy każdego uczestnika konkursu na podstawie punktacji, o której mowa w art. 6. Wyłonionych zostanie 3 zwycięzców (w sumie 6 prac). Jeżeli Komisja uzna to za stosowne, może przyznać uczestnikom „Nagrodę Specjalną Jury”.

Artykuł 9: Prawa i warunki Biura Radcy ds. Edukacji przy Ambasadzie Turcji w Warszawie dotyczące zgłoszenia do konkursu
1. W razie konieczności Biuro Radcy ds. Edukacji przy Ambasadzie Turcji w Warszawie może przedłużyć termin zgłoszenia do konkursu;
2. Przy ocenie komisji za podstawę przyjmuje się zasadę poufności.
3. Prawo do publikowania nadesłanych prac konkursowych oraz wykorzystywania ich w różnych narzędziach komunikacji przysługuje Biurze Radcy ds. Edukacji przy Ambasadzie Turcji w Warszawie bezkosztownie.
4. Prawo do korzystania z dorobku wszystkich prac konkursowych należy do Biura Radcy ds. Edukacji przy Ambasadzie Turcji w Warszawie, z chwilą ich zgłoszenia w konkursie.
5. Uznaje się, że Uczestnicy zaakceptowali niniejszy regulamin.

Artykuł 10: Pula nagród (każda z osobna dla Ankary i Warszawy)
I. nagroda – tablet
II. nagroda – smart watch
III. nagroda – analogowy aparat fotograficzny
oraz różnego rodzaju upominki.

Artykuł 11: Ogłoszenie wyników
Ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpi na oficjalnej stronie internetowej i kontach w mediach społecznościowych Biura Radcy ds. Edukacji przy Ambasadzie Turcji w Warszawie.

Artykuł 12: Kontakt
Adres pocztowy:
Biuro Radcy ds. Edukacji
Ambasada Turcji
Ul. Rakowiecka 19
02-517 Warszawa

Dyrekcja ds. Unii Europejskiej i Spraw Zewnętrznych przy Ministerstwie Edukacji Narodowej Republiki Turcji:
Emniyet Mahallesi, Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü, C Blok
Yenimahalle/ANKARA

Adres e-mail, na który będą wysyłane prace:
varsova.ozel@gmail.com

Numery kontaktowe:
Tel-1 : +48228546153
Tel-2 : +48228546123

Strona internetowa Biura:
http://varsova.meb.gov.tr

Adres e-mail Biura:
varsova_egt@meb.gov.tr

Załączniki:
1- Oświadczenie, że praca konkursowa jest autorstwa osoby, która się pod nią podpisała oraz że prawa osób trzecich nie zostały naruszone
2- Formularz kontaktowy ucznia
3- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
4- Plakat promocyjny

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3