Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

PEDAGOG I PSYCHOLOG

Pedagog

mgr Anna Borowska

borowskaanna@lo1radzymin.edu.pl

Psycholog

dr Maryna Milushina

milushinamaryna@lo1radzymin.edu.pl

mgr Aleksandra Berlińska

berlinskaaleksandra@lo1radzymin.edu.pl

 

 

Pedagog, terapeuta

mgr Paulina Kobylińska

kobylinskapaulina@lo1radzymin.edu.pl

Pedagog specjalny

mgr Magdalena Adamska

adamskamagdalena@lo1radzymin.edu.pl

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
w Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów,
  • zapewnianie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, poradnictwo w odpowiednich formach,
  • współpraca z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
  • współpraca z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
  • współpraca z placówkami i instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
  • wspieranie uczniów z wybitnymi uzdolnieniami,
  • zabieganie o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
  • prowadzenie działalności mającą na celu przeciwdziałanie agresji, uzależnieniom i niedostosowaniu społecznemu w szkole.