Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie

„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”
C. K. Norwid

Matura

EGZAMIN MATURALNY 2021/2022

 

Strony na których znajdziesz wszystkie informacje dotyczące egzaminów maturalnych:

Centralna Komisja Egzaminacyjna                                                              Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

.

.

 

Część ustna:

W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:

  • w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
  • zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Absolwenci przekazują informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do:

  • dyrektora szkoły, której są uczniami lub którą ukończyli (do 7 lutego 2022 r.) albo
  • dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do którego złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego (do 31 grudnia 2021 r.).

Informację tę należy złożyć wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu. W informacji absolwent uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu.

 

Część pisemna:

W 2022 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. (tzw. „wymagania egzaminacyjne”) oraz sprawdza w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.
Informatory maturalne + aneksy 2022 z poszczególnych przedmiotów dostępne są  na stronie internetowej CKE.

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2022 r., zdaje w części pisemnej obowiązkowo egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:
• język polski
• matematyka
• wybrany język obcy nowożytny
• język mniejszości narodowej, jeżeli był uczniem / jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej.

Aby w 2022 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent przystępuje również obowiązkowo do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:
• biologia
• chemia
• filozofia
• fizyka
• geografia
• historia
• historia muzyki
• historia sztuki
• informatyka
• język łaciński i kultura antyczna
• język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
• język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)
• język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
• język polski
• język regionalny (język kaszubski)
• matematyka
• wiedza o społeczeństwie.

Więcej informacji zawiera  Aneks do Informatora o egzaminie maturalnym.

.

Matura w roku szkolnym  2021/2022 – ważne linki:

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast